ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. – ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ BPIE

source: BPIE

Source: www.bpie.eu

Στην έκθεση που δημοσίευσε το BPIE (Building’s Performance Institute Europe), αναλύονται οι εθνικές προσεγγίσεις των χωρών – μελών της Ε.Ε. όσον αφορά στην πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance Certificates – EPC) περιλαμβάνονται στους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Παρόλα αυτά, στην πλειονότητά τους, τα κράτη – μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποδοχή των EPCs από το κοινό και την αγορά.

Η έκθεση παρέχει μία κατανοητή περιγραφή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενεργειακής πιστοποίησης, καθώς επίσης και βάσεις δεδομένων για κτίρια κατοικίας και μη, ενώ προσδιορίζει τις καλές πρακτικές που καθιστούν τα EPCs αξιόπιστα και προσβάσιμα. Βασιζόμενη στη μέχρι τώρα εμπειρία, η έκθεση αποσκοπεί στην ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ενώ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα χαμηλής ποιότητος δεδομένα, η έλλειψη αξιοπιστίας λόγω απουσίας ελέγχου και η περιορισμένη πρόσβαση σε EPC μέσω βάσεων δεδομένων, εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των σχημάτων ενεργειακής πιστοποίησης από τα Ευρωπαϊκά κράτη.

Χάρτες και διαγράμματα εμπλουτίζουν το κείμενο και προσφέρουν πλήρη εποπτεία της διαφοροποίησης των εφαρμοζόμενων μέτρων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη, σε διάφορους τομείς, όπως σχεδιασμός και μεθοδολογίες, διασφάλιση ποιότητας, κατάρτιση ειδικών, συστήματα ελέγχου κλπ.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) το 2002, και με την αναδιατύπωση της παραπάνω οδηγίας το 2010 προστέθηκαν επιπλέον απαιτήσεις γα τη βελτίωση της ποιότητας, της χρησιμότητας και της αποδοχής τους από το κοινό. Σήμερα, και τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. έχουν εφαρμόσει επίσημα τις απαιτήσεις της EPBD στα εθνικά τους νομοθετικά πλαίσια.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης στα κτίρια. Μέσω της ενημέρωσης των ιδιοκτητών, ενοίκων ή διαχειριστών ακινήτων για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων τους, δημιουργούν ζήτηση για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Σε κάποια κράτη – μέλη, στα οποία τα σχήματα Ενεργειακής Πιστοποίησης έχουν μακρά παράδοση, έχει παρατηρηθεί θετική επίδραση στην αγορά ακινήτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που προσφέρει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είχε θετική επίδραση στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, συνεισφέροντας στον μετασχηματισμό της αγοράς σύμφωνα με τους στόχους της EPBD. Η έκθεση καταλήγει στην ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου των Ενεργειακών Πιστοποιητικών στις εθνικές νομοθεσίες και αυξημένη παρακολούθηση της συμμόρφωσης στα σχήματα ενεργειακής πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο κρατών – μελών, όσο και σε Ευρωπαϊκά επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη συγκεντρωμένων μητρώων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, ώστε αυτά να μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο παρακολούθησης της κατάστασης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Τέλος, προτείνεται η αξιολόγηση των  EPCs με τρόπο κατανοητό από ανεξάρτητους φορείς.

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε από το BPIE και κατεβάστε το άρθρο ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Κατεβάστε από εδώ το σχετικό poster

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE, και αφορά στην μελέτη που παρουσίασε για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. 

Σχετικά με Alice Corovessi