Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΣΤΟ 2050 | 5 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ένα μακροπρόθεσμο στόχο που αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο ενεργειακός χάρτης για το έτος 2050 παρουσιάζει τα βήματα για τη μετάβαση του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος και περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατός με το ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχει οριστεί ως στόχος, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Για την επίτευξη του στόχου, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και στις υποδομές. Καθώς οι επενδύσεις γίνονται για περιόδους 20 έως 60 ετών, οι πολιτικές που προωθούν σταθερά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και παράλληλα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δράσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα.

Σύμφωνα με τον ενεργειακό χάρτη, η μετάβαση από το 2020 στο 2050 αποτελείται από 5 κύριες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. 

2050 ENERGY TARGETS_30.08.2016

Energy Talks by INZEB Vol. 2 | 2050 Challenges & Opportunities

Τα βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη μελέτη επιπτώσεων του ενεργειακού χάρτη για το έτος 2050, που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  είναι τα εξής:

  • Η  μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 80-95% είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή. Σε μακροπρόθεσμη βάση, όλα τα σενάρια που περιγράφονται στον ενεργειακό χάρτη μπορούν να επιτευχθούν, και το κόστος για την επίτευξη αυτή θα είναι φθηνότερο από ό, τι η συνέχιση των σημερινών πολιτικών.
  • Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας, ανεξάρτητα από το συνδυασμό που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Οι άμεσες επενδύσεις σε νέες υποδομές, θα κοστίσουν λιγότερο και είναι αναγκαίες, καθώς μεγάλο μέρος των υποδομών στην Ε.Ε. έχει κατασκευαστεί 30 με 40 χρόνια πριν, άρα πρέπει να αντικατασταθεί έτσι κι αλλιώς. Η άμεση αντικατάσταση του με τεχνολογίες και λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μειώνουν το ρίσκο των μελλοντικών δαπανηρών αντικαταστάσεων.
  • Μια προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους των επενδύσεων που απαιτούνται, και θα οδηγήσει σε πιο ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, σε σύγκριση με επιμέρους προσεγγίσεις εφόσον αυτές γίνουν σε εθνικό επίπεδο.

Για να ενημερωθείτε πλήρως για τον ενεργειακό χάρτη για το έτος 2050, πατήστε εδώ.

 

Επιμέλεια κειμένου:

Alice Corovessi,
Energy Efficiency & Sustainability Marketing – Communication Strategist
Γραμματέας Δ.Ε. του Institute of Zero Energy Buildings

Σχετικά με Alice Corovessi