2030: ΟΙ 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Το πλαίσιο της Ε.Ε. για το κλίμα και την ενέργεια θέτει τρεις βασικούς στόχους για το έτος 2030:

2030 ENERGY TARGETS

Energy Talks by INZEB Vol. 1 | 2030 Energy Targets

Το πλαίσιο εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2014 και βασίζεται στο προηγούμενο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020. Παράλληλα, είναι σε πλήρη συμφωνία με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μετάβασης σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών άνθρακα που έχει σχεδιαστεί για το 2050.

Για να είναι υλοποιήσιμοι οι στόχοι που έχουν τεθεί για το έτος 2030, είναι απαραίτητη μια διαφανής και δυναμική διαδικασία διακυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, με στόχο να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης με έναν αποτελεσματικό και παράλληλα συνεκτικό τρόπο.

Το πλαίσιο για το έτος 2030 θα βοηθήσει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ενέργεια η οποία θα είναι οικονομικά προσιτή για όλους τους καταναλωτές. Παράλληλα θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργεικού εφοδιασμού της Ε.Ε., ενώ θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας. Οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης, η ανάπτυξη καθώς και τα οφέλη για το περιβάλλον, συγκαταλέγονται επίσης στα άμεσα πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ε.Ε., οι μέσες ετήσιες πρόσθετες επενδύσεις προβλέπεται να ανέλθουν σε €38 δις  για την Ένωση στο σύνολό της για την περίοδο 2011-30, ενώ περισσότερο από το ήμισυ των επενδύσεων που απαιτούνται αφορούν στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Για τις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, οι οποίες θα πρέπει να κάνουν και τις μεγαλύτερες προσπάθειες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριέλαβε μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας στην κατανομή των πόρων σε όλα τα Κράτη Μέλη.

Επιμέλεια κειμένου:

Alice Corovessi,
Energy Efficiency & Sustainability Marketing – Communication Strategist
Γραμματέας Δ.Ε. του Institute of Zero Energy Buildings

Σχετικά με Alice Corovessi