ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μια μελέτη σκοπιμότητας με αξιολόγηση των επιλογών καθώς και με συστάσεις για τη θέσπιση ενός ή περισσοτέρων εθνικών συστημάτων πιστοποίησης ή ισοδύναμου συστήματος προσόντων για τους εγκαταστάτες τεχνολογιών ΑΠΕ μικρής κλίμακας και ενεργειακών δομικών στοιχείων στην Ελλάδα.

Η μελέτη σκοπιμότητας, η οποία κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020, στοχεύει στη συλλογή υφιστάμενων πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα και τα υφιστάμενα συστήματα διαπίστευσης και κατάρτισης για τους εγκαταστάτες τεχνολογιών ΑΠΕ μικρής κλίμακας και δομικών στοιχείων που σχετίζονται με την ενέργεια, και την αξιολόγηση διαφορετικών επιλογών και την τελική πρόταση για τη θέσπιση εθνικών συστημάτων πιστοποίησης ή ισοδύναμων συστημάτων προσόντων για τους προαναφερόμενους εγκαταστάτες EE-ΑΠΕ στην Ελλάδα, μετά από διαβούλευση με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το INZEB για την GIZ GmbH στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για Επενδύσεις Καθαρής Ενέργειας στην Ελλάδα» (TARES4) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi).

Διαβάστε εδώ τη μελέτη: Feasibility Study