ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ BPIE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ POSTER

BPIEposter-Fuel-Poverty2015

Στις 25.02.2015 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE), παρουσίασε μία αφίσα με τίτλο: «Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», η οποία συμπληρώνει την ήδη δημοσιευμένη έκθεση «Μετριάζοντας την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη». Στην αφίσα αυτή επιχειρείται μία συνοπτική και εύκολα κατανοητή ανάλυση των ευρωπαϊκών δεδομένων σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, ενώ παρουσιάζονται επίσης οι κυριότερες αιτίες που την προκαλούν καθώς και οι πιθανές λύσεις και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή της.

Αρχικά δίνονται κάποιοι ορισμοί και τρόποι μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας (επισημαίνεται ότι ένας πιο ακριβής ορισμός θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση της έκτασης του προβλήματος και την κατεύθυνση προγραμμάτων και πολιτικών στα σωστά άτομα). Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια στοιχεία για τα επίπεδα ορισμένων δεικτών ενεργειακής φτώχειας στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δείκτες αυτοί είναι:

  1. η αδυναμία διατήρησης επαρκούς θέρμανσης στις κατοικίες,
  2. η καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στους οργανισμούς κοινής ωφελείας και
  3. το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης (διαρροές στη στέγη, υγρασία στους τοίχους, τα δάπεδα ή τα θεμέλια).

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι τρεις χώρες με τα πιο υψηλά ποσοστά σε όλους τους δείκτες είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ελλάδα, ενώ στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Δανία και το Λουξεμβούργο η ενεργειακή φτώχεια δεν φαίνεται να αποτελεί μείζον πρόβλημα, αφού τα ποσοστά των δεικτών εμφανίζονται αρκετά χαμηλά. Ειδικά για Ελλάδα οι παραπάνω δείκτες διαμορφώνονται σε ποσοστό 70% για την αδυναμία διατήρησης επαρκούς θέρμανσης στις κατοικίες, ποσοστό 50.7% για την καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στους οργανισμούς κοινής ωφελείας και ποσοστό 29.5%, για τα άτομα που ζουν σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλότερα από τους μέσους όρους της Ευρώπης που αντίστοιχα είναι 10.8%, 10% και 15.1%.

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη επιδεινώνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των ενεργειακών τιμών χωρίς αντίστοιχη αύξηση στα καθαρά εισοδήματα των νοικοκυριών. Παράλληλα, τα ποσά που δαπανώνται για την εφαρμογή μέτρων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, που αποτελούν και την πιο βιώσιμη λύση εξοικονόμησης ενέργειας, υπολείπονται αρκετά των επιδοτήσεων του ενεργειακού κόστους και των εισοδημάτων, με αποτέλεσμα την σχεδόν μηδαμινή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά κατοικία τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των λύσεων που προτείνονται τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι η σταδιακή αύξηση της οικονομικής υποστήριξης των μέτρων ενεργειακής ανακαίνισης, καθώς αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας, της παραγωγικότητας και της θερμικής άνεσης των ευάλωτων πολιτών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και επικαιροποίηση των στατιστικών δεδομένων ώστε να καταστεί σαφής η σύνδεση μεταξύ των συνθηκών διαβίωσης, της ενεργειακής φτώχειας και των άλλων δεικτών.

Κατεβάστε το poster του BPIE σε μορφή .pdf από εδώ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης είναι συνεργάτης του BPIE.

Σχετικά με Eleftheria Touloupaki