ΕΡΕΥΝΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες, οι ενεργειακοί έλεγχοι προσφέρουν πολλά οφέλη τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας. Oι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να εντοπίζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε μια επιχείρηση, ως εκ τούτου δίνουν την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους, βελτίωσης της κερδοφορίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι η αναγνώριση του βαθμού επίγνωσης των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων / οργανισμών σε σχέση με τα οφέλη που απορρέουν από τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ σε συνεργασία με το Eλληνικό Παράρτημα του Association of Energy Engineers και θα παραμείνει ενερφή έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνά μας, πατήστε στα αντίστοιχα παρακάτω πεδία ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης σας.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 49 εργαζομένους (ΕΜΕ) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

ΕΡΕΥΝΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ως μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (ΕΜΕ), ή / και της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

ΕΡΕΥΝΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ