EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ENERGY EFFICIENCY FINANCIAL INSTITUTION GROUP (EEFIG) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

draftΣτις 26 Φεβρουαρίου 2015 δημοσιεύτηκε η τελική έκθεση του Ομίλου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Financial Institution Group – EEFIG) με τίτλο «Η ενεργειακή απόδοση – Το πρώτο καύσιμο για την οικονομία της ΕΕ» (Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy), η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει μία σημαντική αύξηση της ροής των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα στα κτίρια, σε όλη την Ευρώπη.

Το EEFIG ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη του 2013, ως μια ομάδα εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων εργασίας με σκοπό την κλιμάκωση της ανάπτυξης  χρηματοδοτικών μέσων που μπορούν να απελευθερώσουν τεράστιες επενδύσεις με πρωτοφανή οφέλη από την αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού εξοικονόμησης των ευρωπαϊκών κτιρίων. Περισσότεροι από 120 ενεργοί συμμετέχοντες από τους τομείς της χρηματοδότησης, της χάραξης πολιτικής, των κατασκευών, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων κ.ά., μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE), συνέβαλαν σε αυτή τη διεθνή μελέτη-ορόσημο. Το EEFIG επισημαίνει ότι υπάρχει  «πολύ ισχυρή οικονομική, κοινωνική και ανταγωνιστική ορθολογική βάση για την κλιμάκωση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και τη βιομηχανία της ΕΕ». Επιπλέον υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι αποτελούν έναν «οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης και των δαπανών της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας, που ξεπερνούν τα 400 δις € ετησίως».

 

Στην έκθεση διατυπώνονται προτάσεις ενεργειών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την απόκτηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μέσων που ήδη υπάρχουν, ή βρίσκονται σε εξέλιξη για τον κτιριακό τομέα, σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνιστάται η λήψη μέτρων, όπως π.χ. δημιουργία  βάσης δεδομένων για την ενέργεια και το κόστος των κτιρίων αλλά και ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης έργων το οποίο θα εκτιμά με διαφάνεια τους τεχνικούς και οικονομικούς κινδύνους της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων. Επίσης, αναφέρεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια των πράσινων δανείων και να εξασφαλισθεί ότι οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Για τα κτίρια, οι βασικές συστάσεις της έκθεσης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής συνοψίζονται ως εξής:

  • Στις μελλοντικές ρυθμίσεις της ΕΕ θα πρέπει να προβλέπεται συντονισμένη πίεση για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
  • Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση των σωστών αποφάσεων και του χαμηλού κόστους συναλλαγών είναι η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών και προσβάσιμων σε όλους πληροφοριών.
  • Η στοχευμένη ενίσχυση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω του ανασχεδιασμού της κατανομής των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων (Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020, Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 κ.λπ.) ώστε να επιμερίζεται το επενδυτικό ρίσκο και να προσφέρεται αναπτυξιακή βοήθεια στα διάφορα έργα.

Οι συστάσεις προς τους επιχειρηματίες του κλάδου περιλαμβάνουν:

  • Για την ορθή αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων (ιδιοκτήτες και διαχειριστές) θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση, με αποδείξεις, των πολλαπλών οφελών της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
  • Είναι αναγκαία η βελτίωση των διαδικασιών και των προτύπων για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και τους Ενεργειακούς Κώδικες.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τα σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την αύξηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Η βελτίωση της ενεργειακής παραγωγικότητας στην Ευρώπη συνεπάγεται περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ευημερία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εντοπίζονται επίσης παράγοντες επιτυχίας, νέες πολιτικές και λύσεις χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να ενθαρρυνθούν οι νέες συνεργασίες. Η επίτευξη σημαντικής προόδου στα ποσοστά και το εύρος των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση και καλύτερο συντονισμό επενδύσεων και αγορών, ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους της ΕΕ αλλά και στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Μπορείτε να κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση, τη συνοπτική της παρουσίαση και τις διαφάνειες, στα Αγγλικά, από εδώ.

Σχετικά με Eleftheria Touloupaki